فورم ثبت زنان

فورم ثبت زنان فعال افغانستان / د افغانستان د فعالو ښځو د ثبت فورمه

زنان بخش عمدۀ از پیکره اساسی جوامع بشری اند و عالی ترين نقش سازنده را دارا می باشند. همانطوريکه رشد و انکشاف عرصه‌های مختلف حيات جامعه بدون اشتراک و سهم‌گيری فعال زنان غير ممکن است، دقيقاً آن وقت می توان از اين سهم فعال و در نهايت از برابری زنان با مردان و همکاری دوشا دوش شان صحبت به ميان آورد که تضادهای اساسی اجتماعی حل شده باشد. اینک ریاست امور جامعه مدنی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا در نظر دارد که سهم زنان را در فعالیت‌های اجتماعی-مدنی و مشارکت در پروسه‌های دموکراتیک برجسته سازد. بنا بر این زنانی که علاقمند سهم گیری در پروسه های دموکراتیک هستند می توانند از این طریق با ما در ارتباط باشند.

ښځې د بشري ټولنې بنسټیز اړخ دی او په ټولنه کې رغوونکې او ارزښتانکه ونډه لري. د ټولنې د بیلابیلو اړخونو وده او پرمختګ د ښځو د فعال ګډون پرته ناشونې ده. هغه مهال موږ کولای شو د میرمنو د دغه فعال ګډون او د نارینه و سره د برابرۍ او څنګ په څنګ همکارۍ په اړه بحث وکړو چې د ټولنې بنسټیز تضادونه او توپیرونه حل شوي وي. د ولسمشري ریاست د مدني ټولنې چارو ریاست په پام کې لري چې په ټولنیز- مدني فعالیتونو او دموکراټیکو پروسو کې د ښځو ونډه پیاوړې کړي. له دې کبله هغه ښځې چې په دموکراتیکو پروسو کې د ونډې اخیستو غوښتونکي وي،کولای شي له موږ سره له دغه لارې په اړیکه کې شي.

دریافت ایمیل تائیدی / د تاییدي ایمیل ترلاسه کول

بعد از اتمام خانه پری فورم مذکور، برای تائید شدن درج معلومات تان شما از آدرس database.civilsociety@gmail.com ایمیل دریافت خواهی نمود.

د ذکر شوي فورم د ډکولو وروسته د خپلو معلوماتو د ځای پرځای کیدو د تایید لپاره به تاسو د database.civilsociety@gmail.com آدرس څخه ایمیل ترلاسه کړئ.

هشدار / خبرتیا

تمام معلومات خواسته شده را خانه پری نمائید!

ټول غوښتل شوي معلومات ولیکئ.

معلومات شخصی / شخصي معلومات
سکونت اصلی / اصلي استوګنه
سکونت فعلی / اوسنۍ استوګنه
تحصیلات / زده کړې
ضمایم
راه های ارتباطی / د اړیکو نیولو لارې چارې